Frimurernes Sangerforbund

Navn Epost Telefon
Lars Tomtum M: 906 02 285
Knut Myhre M: 911 79 040
Jan Olaf Lunde M: 928 90 050
Kåre Hansen M: 916 30 952
Sverre Seime M: 916 37 547
Steinar Westgaard M: 993 99 378
Thor Skott Hansen M: 915 47 941

I forbindelse med Storkantors funksjon er det nå opprettet et sekretariat for de tjenester han leder og har ansvar for. Dette omfatter alle Ordenens musikkaktiviteter, kantortjenesten i Landslogen og musikkarrangementer i Stamhuset.

Intensjonen er at sekretariatet skal være et samlende, koordinerende og tjenesteytende organ.

Storkantor Lars Tomtum er sekretariatets øverste leder, mens den daglige driften vil bli ivaretatt av vikar for overkantor Thor Skott Hansen.

Fysisk er sekretariatet plassert i den nye kontoravdelingen og er i hovedsak betjent to dager i uken, fortrinnsvis tirsdag og onsdag.  Intern telefonnummer er 22 472913 og e-postadresse: .

For øvrig - Storkantor Lars Tomtum tlf: 906 02 285 og sekretær-ansvarlig Thor Skott Hansen tlf: 915 47 941.

I 1927 feiret Frimurernes Sangforening i Oslo sitt 85års jubileum og i den anledning ble alle landets Frimurer sangforeninger inviterte. Ved denne anledning ble representanter blant de fremmøtte sammenkalt til et møte på "Kvisten" Oslo sangernes "fristed".

Lørdag 7.mai 1927 kl.1200 ønsket Br. Waldemar Nielsen Oslo alle hjertelig velkommen. Intensjonene med dette møtet var å drøfte og muligens vekke interesse for en sammenslutning av alle landets frimurersangforeninger.

Han hadde ikke trukket opp noen retningslinjer men ville høre de forskjelliges tanker og meninger om dette. Som en selvfølge ble br. Waldemar Nielsen valgt til møtets dirigent og som sekretær br. Oscar Langmyhr Bergen. Mange hadde ordet i en stor og positiv diskusjon og det syntes som at dette var noe som kunne være interessant. Dette kunne være en fin måte å få frem de sang-foreningene som kanskje arbeidet helt i det skjulte eller tungt. Ja enda til lå nede. Kanskje kunne de forskjellige sangforeninger få nye impulser, bli bedre kjent med hverandre. Dette ville også være av stor sosial betydning. Ja, kort sagt få en ny giv.

Som en konklusjon av denne diskusjonen fremsatte br. Søren Martens fra Bergen følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

"Da de forsamlede brødre er av den mening at et nærmere samarbeid mellom landets Frimurersangforeninger vil fremme sangen i logene, nedsettes et utvalg for at utrede hvorledes dette samarbeide bør foregå og forelegge resultatet for sangforeningene."

Siden den gang har Frimurernes Sangerforbund blitt stiftet og de fleste logene fått eget kor.

Sangerforbundet har bl.a. som formål å hjelpe til med å starte opp kor i de loger som ikke har dette.

Dette er bifalt av Stormesteren, som har uttrykt glede over at Sangerforbundet arbeider med saken.

Den største utfordringen mener dog at Sangerforbundet har ved å være med å videreutvikle sangen og musikken i logearbeidet.

Frimurerkorene arrangerte sitt «første» Landssangerstevne i Bergen 12. og 13. oktober 1950. Frimurernes Sangforening Bergen markerte sitt 75 års jubileum og 13 sangforeninger var invitert.

Etter dette økte antall frimurerkor og den formelle stiftelsen av korenes landsomfattende organisasjon til Frimurernes Sangerforbund fant først sted i 1992.

Ved Landssangerstevnet i Stavanger i 2015 endret det tidligere Sangerforbundet organisasjonsform og er nå lagt inn som en enhet under Ordenskantoratet under ledelse av Storkantor. Et interimsstyre med representanter fra både Provinciallogene og Landslogen bistår Storkantor med utviklingen av den nye kor-organisasjonen.

Inntil videre betegnes sangkorene som enhet som - Seksjon Frimurersangkor.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden