Tilsynsdirektoriet

Denne teksten er under revidering, etter at Ritual- og Utstyrsdirektoriet er blitt til Tilsynsdirektoriet. Noen av oppgavene til tidligere RUD er overført til Logedirektoriet.

Ordenens Stormester har besluttet at Den norske frimurerorden fra 1. januar 2009 skal ha et Ritual-og utstyrsdirektorium. Det nye direktoriet ledes av Ordenens Tilsynsmester og består forøvrig av Landslogens Storoppsynsmester, Storintroduktør, Storintendant og Storceremonimester og et antall skiftende medlemmer. Medlemmene er oppnevnt med tanke på en bredest mulig sammensetning med tanke på frimurerisk og yrkesmessig erfaring og kunnskap. Det er også tatt hensyn til geografisk spredning, idet alle de tre provinsene har sine representanter i direktoriet.

Ritual- og utstyrsdirektoriet skal være Ordenens referanseorgan i forbindelse med tolkning av ritualene og utførelse av det rituelle arbeid, samt rituelle rom, utstyr og prydelser. Selvom dette er relativt detaljert beskrevet i Fundamentalkonstitusjonen, viser erfaringen at det i logene er et betydelig behov for å kunne henvende seg et sted for å innhente Ordenens ”offisielle” syn på enkeltspørsmål. Det nye direktoriet skal være det eneste sted i Ordenen som henvendelser om slike spørsmål fra de enkelte loger skal rettes til. På denne måten sikres det at de vurderinger som gjøres i forbindelse med slike henvendelser blir kvalitetssikret og organiasjonsmessig forankret.

Det er sikret at Ritual- og utstyrsdirektoriet har arkitektfaglig kompetanse, slik at direktoriet skal kunne vurdere og godkjenne nybygg, ombygging og ominnredning av rituelle rom før prosjekter iverksettes.

Ordenens kvalitetssikring av det rituelle arbeid skjer først og fremst gjennom visitasjonene. Ritual- og utstyrsdirektoriet skal være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av visitasjoner, behandling av visitasjonsberetningene og oppfølging av de pålegg som gis ved visitasjonene. Direktoriet vil til enhver tid vurdere om det er spesielle forhold som i et visst tidsrom skal vektlegges ved visitasjonene. Som eksempler på slike områder kan nevnes HMS-forhold, ryddighet i økonomiske anliggender og forholdet til offentlige myndigheter.

Ordenen har nylig gjennomført en omfattende revisjon av ritualene. Ritual- og utstyrsdirektoriet vil ha ansvar for oppfølging av denne revisjon, og for gjennomgang av de øvrige deler av Fundamentalkonstutusjone så de blir i samsvar med de nye ritualene. Direktoriet skal også motta og systematisere de innspill som kommer fra logene etter ritualrevisjonen og vurdere behovet for evt. nye revisjoner.

Ritual- og utstyrsdirektoriet skal altså heretter være det eneste organ i Ordenen som skal motta og besvare spørsmål fra logene vedr. ritualer, rituelt utstyr og logerom. Slike henvendelser bør som hovedregel fremsendes via den organisasjonsmessige linjen, dvs. gjennom den enkelte loges Ordførende Mester og Landslogens Ordførende Mester eller Provinsialmester. Henvendelser og spørsmål kan sendes til Ritual- og utstyrsdirektoriet, Den Norske frimurerorden, Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo eller evt. med epost Ordenens Tilsynsmester, eller direktoriets viceordførende, .

Sist redigert tirsdag, 13 oktober 2020 15:58

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden