DNFOs Nevnd for frimurerisk forskning

Nevnden for frimurerisk forskning og utvikling ble stiftet i 1948 og har siden arbeidet for kvalitetssikring av skriftlig materiale i Den Norske Frimurerorden.

I instruksen er det fastsatt at Nevnden skal:

1. Ved granskning av tilgjengelige kilder kartlegge frimureriets symbolikk og ritualer, samt dets og Ordenens historie og gjennom dette være et organ for kvalitetssikring i Ordenen.

2. Bistå direktoriene, Ordenens øvrige sentrale institusjoner og andre med undersøkelser i Ordenens arkiv, i litteraturen og med introduksjon overfor tilsvarende miljøer i utenlandske storloger, angående aktuelle spørsmål.

3. Godkjenne manuskripter og andre læringsmidler som publiseres, og av Ordenens bibliotek lånes ut og også tilbys bibliotekene i loger og broderforeninger.

4. Godkjenne jubileumsskrifter og andre publikasjoner som en loge eller broderforening ønsker å utgi offentlig.

5. På eget initiativ ta opp saker av frimurerisk interesse.

 

Har du et manuskript?

Nevnden er av Ordenens Stormester bemyndiget til å godkjenne mangfoldiggjøring av frimureriske skrifter herunder elektronisk baserte publikasjoner, jfr Den Norske Frimurerordens Alminnelige Lovers Annet Kapittel § 18.

Har du holdt en instruksjonstale eller foredrag som du mener bør bli tilgjengelig for brødre også utenfor din egen loge? Da oppfordres du til først å ta en innledende kontakt til .

Det vil da bli avtalt hvorledes du skal sende inn ditt materiale for å få det vurdert med sikte på godkjenning og eventuelt distribusjon gjennom Ordensbiblioteket til landets logebiblioteker.

Kanskje omhandler nettopp ditt manuskript et frimurerisk tema som er dårlig eller mangelfullt dekket i bibliotekenes utvalg i dag?

 

Aktuelle prosjekter i Nevnden

    • Nevnden vurderer til en hver tid nye manuskripter om frimureriske emner, med sikte på at de eventuelt skal mangfoldiggjøres og gjøres tilgjengelig i logenes biblioteker.

    • Det pågår for tiden et arbeid med å identifisere sentrale læreemner i de ulike grader i form av en egen læreplan.

    • Nevnden arbeider fortløpende med nye hefter i «Vinkelserien» – en serie med instruksjonshefter som er spesielt utviklet i samarbeid mellom Nevnden og ulike forfattere. Det er planlagt hefter i alle grader.

    • Nevnden holder på med en samling korte tekster med frimurerisk innhold som skal samles i en bok. Tanken bak dette er at brødrene skal kunne ta frem boken og kunne lese korte, men tankevekkende tekster selv når de ikke har tid til å lese et helt instruksjonshefte.
Sist redigert tirsdag, 13 oktober 2020 16:07

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden