Frimurerisk refleksjon om våre plikter

Frimurerisk refleksjon om våre plikter
   
||| ||| |||

I frimureriet har vi både rettigheter og plikter, la oss reflektere litt rundt våre plikter. La meg først definere hva en plikt er, og deretter sette dette inn i et frimurerisk perspektiv. Hva innebærer våre plikter?

Pliktbegrepet
Plikt er en fordring, et (kategorisk) imperativ, krav eller skyldighet som man er bundet til å gjøre. Plikt og rett er motsatte rettsposisjoner: Til den enes rett svarer den annens plikt. I tillegg kan plikt også bety at den enkelte må gjøre noe uten at dette har motstykke i noen annens rett.
Begrepet plikt er egentlig nokså sammensatt. Fra filosofien kan plikt være en handling som et moralsk, juridisk eller religiøst påbud (norm, lov) krever utført. Forsømmelse av plikt blir ofte ansett som klanderverdig, og forsømmelse av juridiske plikter er ofte belagt med straff.
Immanuel Kants etikk blir ofte kalt pliktetikk fordi den gjør det til moralens kjerne å ha plikt som motiv for sine handlinger.


Plikter i frimureriet
Jeg vil forsøke å gjøre pliktbegrepet vårt litt mer håndfast og konkret. Du vil kanskje spørre om det er mulig?
Våre lover, den lille røde boken hjelper oss å sortere i et komplisert tema. I Første avdeling annet kapitel fremkommer hva «En frimurers plikter?»
§1 her fremkommer det at «ethvert menneske har plikter å oppfylle». Vi ser at våre plikter er bundet opp mot å ikke krenke «Den Høyeste Byggmesters vilje og hensikt med hans skapelse».
En frimurer skal iaktta disse plikter ikke bare for egen tilfredstillelse, eget gavn og velferd. Vi ser at bestemmelsene fremmer «dyd, ære, og gode seder» som vil åpne adgangen til frimurernes helligdom.
Jeg må si at dette er nokså komplisert å forstå, litt lettere blir det når vi vet at vårt verdigrunnlag bygger på den kristne tro. Her må det bemerkes at Ordenen ikke måler hver enkelt broders tro, dette må vi selv måle.
Variasjoner finnes blant våre brødre, og det er jo noe av det fineste med vår vandring. Vi måler oss primært selv, og ikke i sammenligning mot andre.
Våre lover oppstiller faktisk fem hovedpunkter for de plikter og skyldigheter som påligger enhver frimurer. Disse er (§3):
1. Hans plikter mot Gud, Den Aller Høyeste, hele verdens Trefold Store Byggmester
2. Hans plikter mot fedreland og øvrighet
3. Hans plikter mot Ordenen
4. Hans plikter mot nesten og mot ordensbrødre
5. Hans plikter mot seg selv
Her fikk vi saktens en liste. Vi ser klart vårt verdigrunnlag. «Den kristne lære er den grunnvoll som frimureriet hviler på».
Vi ser at vi har klare plikter mot «fedreland og øvrighet». Kjærligheten til fedrelandet bør besjele enhver frimurer. Han skal også bruke sine evner til gavn for det samfunnet han lever i. Lovlydighet er også en viktig plikt.
Vi har våre plikter mot Ordenen. Vi skal følge råd og formaninger, og selvfølgelig våre lover. Vi har Ordenens fundamentalkonstitusjon, ordensregler, statutter og ritualer. Man bør delta, være nidkjær, og flittig. Det sier litt om at vi har en plikt til å forsøke å forstå frimureriet. Vi har en plikt til å søke kunnskap og opplysning.
Vi har regler om taushet, og hva vi kan snakke om. Vi skal være lydhøre, ja lydige i vårt gradssystem. Vi går alle gjennom våre grader, og hvor fint er det ikke å være nysgjerrig og spent, hva møter meg i min neste grad.
Vi har plikter mot «nesten» som er våre medmennesker og mot våre ordensbrødre. Det er interessant å se at våre medmennesker er satt foran våre ordensbrødre i et kumulativt vilkår. Dette mener jeg at er en helt åpenbar logisk rekkefølge. Frimureriet er viktigst i den virkelige verden, hvordan du er som et helt menneske i hverdagslivet er det sentrale. Våre medmennesker er viktigst for oss. Det å bety noe for samfunnet og våre medmennesker ja det gir mening, og det gir retning. Å gi uten å kreve noe tilbake.


Plikten mot oss selv
Som den siste av de opplistede hovedpunkter er «plikten mot oss selv». I dette ligger det mye av vårt individuelle arbeide på vår egen frimureriske vandring. Vi arbeider hver og en av oss på vår egen loge, ja vårt eget indre rom. Her er også ringen for dagens tale sluttet. Vårt eget arbeide med oss selv, bruken av alle våre verktøy på vårt utviklingsarbeid er viktig. Våre dyder er taushet, forsiktighet, måtehold og barmhjertighet.


Avslutning
Gjennom frimureriet blir vi trent i etisk tankesett, å handle etisk og bidra med gode krefter.
Som dere ser er det et spennende system, og det er faktisk interessant å lese litt i våre lover og se det opp mot våre ritualer og verktøy. Hva kan jeg bruke av dette, og mine brødre oppfyller jeg mine plikter som frimurer?

Publisert i SiriusNytt nr 4, 2023. Forfatter Lasse Henriksen

 

Sist redigert lørdag, 27 april 2024 17:00

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden