Forsiktig åpning av Biblioteket for innlevering /utlån
Det åpnes nå adgang til innlevering og/eller lån av frimurerisk litteratur fra biblioteket i Ordenshuset.
Biblioteket vil bli holdt åpent mandager og torsdager mellom kl. 1830 og 1930. Første åpningsdag er mandag 01. mars 2021.
Viktig:
Det vises for øvrig til retningslinjer som vil være styrende for gjennomføring av tiltaket, herunder e-post sendt fra Provincialsekretær til samtlige brødre, begrensninger i antall, smittevernregler (intern instruks), mm.
 
Adventstiden nærmer seg, og vi vet at mange gruer seg til denne tiden før Jul. Gaver – ofte dyre - skal kjøpes, i tillegg til husholdningsutgifter som erfaringsmessig er langt høyere enn vanlig. Vi vet at mange folk kan få problemer med økonomien, selv de som vanligvis ikke har det. 
"Foreningen til Barns Beste" ble stiftet i 1879 som "Foreningen til Fattige Børns Bekledning”. Foreningen er frittstående og uavhengig. Dens formål er å hjelpe nødstilte barn og tildelinger fra foreningen kan gis til
  • barn som har behov for økonomisk hjelp
  • institusjoner som arbeider for barn, unntatt driftsmidler, lønn eller administrasjon
  • syke/behandlingstrengende barn til behandling eller bistand som ikke på annen måte er mulig, herunder rekreasjons- og eller rehabiliteringsopphold
Tildeling av midler skjer etter søknad, som skal være begrunnet. Der er ingen frister for å søke, og tildeling skjer gjennom hele året. Søknadene må inneholde følgende:
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til den som søker
  • Kort beskrivelse av forholdet søknaden gjelder. Beskriv så nøyaktig som mulig. 
  • Angi hvorvidt det er søkt om støtte fra annet hold (for eksempel legater og/eller andre institusjoner). Vi spør om dette fordi styret bl.a har bred og allsidig råd- og veiledningskompetanse, herunder om private og offentlige støtteordninger. Det er heller ikke uvanlig at den/de søkende kan tilkomme andre støtteordninger og som kan komme i tillegg til tildeling fra Barns Beste.
  • Kontonummer som eventuell støtte skal overføres til
Henvendelser og/eller søknader sendes så snart som mulig til styrets leder: 
Tor Aase Johannessen
e-mail:  
Mobil 90614722, privat 55 24 11 20

Gledelig melding!

Etter lengre tids sykefravær, er det med glede at det meddeles at Egil Herman Sjursen er fullt tilbake i sitt embede som Provincialmester for Bergens Provincialloge med virkning fra 1. oktober. Han ønskes velkommen tilbake.
Samtidig rettes det en stor takk til Johnny Handeland som har fungert i Egil Herman sitt fravær

SELSKAP i logens lokaler?

Planlegger du bryllup, konfirmasjon, dåp, eller annen stor feiring.

  • Vi har lokaler og erfaring som vertskap. 
  • Vi ordner med visevert og musikk etter avtale.

For å ta en prat om bestilling av lokaler og meny kontaktes overskattmester 

 

Kåre Sletten Hansen

Mobil:41121127

Emailadresse:

 

(Forfatter: Olav Kvinge)

Flytting av møte - ny dato

Fra Provincialsekretær:

"Mine brødre !

Ref. invitasjon til møte m/foredrag, for brødre fra VII grad og høyere, på Provinciallogens høytidsdag tirsdag 15.09.2020.
Antall påmeldte, som allerede to dager etter at invitasjon var sendt ut, nærmet seg 50 brødre,
forteller om stor interesse blant brødrene for igjen å kunne samles i logen.

Vi er alle kjent med den alvorlige utvikling av Covid – 19 situasjonen i Bergen, og hvor det i henhold til gjeldende smittvernsregler  
bl.a er bestemt at antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. 
På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.

Med det opplegget som er lagt i Ordenshuset for ivaretakelse av smittvernsregler ville det rent praktisk vært mulig å gjennomføre det aktuelle møte med totalt 50 personer tilstede. 
Imidlertid ville en slik gjennomføring medført at Provinciallogen som arrangør, hadde balansert på grensen for hva som er tillatt.
Med det omfang smittespredningen i disse dager har i Bergen, er dette imidlertid en situasjon det ikke er ønskelig å sette brødrene og  logen i.

Fungerende Provincialmester har derfor bestemt at møte ikke gjennomføres den 15.09, men flyttes
med ny dag/dato tirsdag 29.09. Møtestart som tidligere annonsert kl. 18.30.

NB! For å ha full kontroll over deltakelse må ALLE (også embedsmenn) som ønsker å delta melde dette til .

Allerede påmeldte som ønsker å trekke påmeldingen melder dette til samme adresse.
Øvrige påmeldte beholder sin registrering i Sekretariatet."

I Logens lovers annet kapittel § 23 står det blant annet:

”Å øve bamhjertighet mot fattige og nødlidende, besøke og pleie syke, trøste bedrøvede, komme enker til hjelp og dra omsorg for faderløse --- er sådanne kristenplikter som ethvert menneske bør iaktta, men som i særdeleshet påligger en frimurer å oppfylle.”

I denne ånd ble Broderhjelpen formelt stiftet i 1912 etter å ha virket fra 1880-årene i Bergen. Den omfatter i dag alle logene i provincen fra Stavanger i sør til Sunnfjord i nord. Omtrent halvparten av provincens 2100 brødre er medlemmer.

Begrensning av adgang til Ordenshuset i Bergen

De vises til Stormesterens beslutning Vedr.: "Suspensjon av all logerelatert aktivitet som følge av coronaviruset «Covid-19»."

Her fremgår det at organisering av administrative oppgaver skal begrenses til det nødvendige. Embedsmenn og andre som kan løse sine oppgaver hjemmefra, anmodes om å gjøre dette. Med dette tillegget gjøres det oppmerksom på at adgang til Ordenshuset, inntil videre bare er tillatt for brødre som har ansvar for arbeidsoppgaver som må utføres fra/på Ordenshuset og som ikke kan utsettes.

Ordenens Stormester har besluttet at allø logerelatert virksomhet innen Den Norske Frimurerorden suspenderes frem til og med lørdag 1. august.

Dette som en konsekvens av spedningen av Covid-19 viruset.

Suspensjonen gjelder all virksomhet av rituell som av administrativ art, dog med unntak av administrative gjøremål som må ivaretas for å "holde hjulene i gang" i de enkelte loger.

Det gjøres løpende vurdering om dette både sentralt og regionalt. Oppdateringer kommer på denne siden samt på frimurerordenens side: www.frimurer.no

 

Fiducia er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere til sammenkomster i logens lokaler foruten fellesturer og reiser. Møtene er siste fredag i måneden og starter kl 1130. Vi starter med ofte et lite foredrag eller innspill. Det blir servert varm lunsj. Deretter blir det åresalg og møtet er ferdig ca. 1330. Møtet i mai er en dagstur med start 0900 og ankomst og retur ca1630. Desember  julemøte med start kl 1100. Det vil komme oppdatert informasjon på denne siden. Planlagte møter i år er:

Vår:  31/1 - 28/2 - 27/3 - 24/4, sommertur mandag 25/5

Høst: 25/9 - 30/10 - 27/11, Julemøte 11/12

Frelsesarméen i Bergen takker brødrene fra Carl og Oscar som stilte opp og passet grytene ved Galleriet og på Festplassen. Uten brødrenes innsats, ville det ikke vært mulig å stille vkter slik det lot seg gjøre i år. Når det gjelder e-posten vi opererer fra, alle problemene med e-poster som kom i retur, spam, osv, er dette nå løst. Ny e-post adresse er klar til neste års dugnad.

Hilsen Vegard og Olav