Sammendrag av beslutninger av OSM og Provincialmester i Bergens Provincialloge:

Den 20.juli 2020 gav Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen anledning til en forsiktig gjenåpning av logerelatert virksomhet, men basert på at gjeldende smittevernregler blir fulgt. Suspensjonen vil fortsatt gjelde for recepsjonsmøter i II, III og VI grad. 
Provincialmester i Bergens Provincialloge har videre besluttet at det ikke vil bli avholdt møter i IX grad i august. Begrunnelsen for dette er at vi de fire siste månedene har vært preget av covid-19. Samfunnet, enkeltpersoner og ikke minst vår Orden har fått merke dette. Innen vår Orden stoppet all logevirksomhet opp 6.mars og vi har alle kjent på at det har vært tunge tider når vi ikke har hatt mulighet til å samles i våre Loger til Broderlig samvær. Nå åpner vi sakte opp, og det skal være i tråd med gode smittevernregler. 
De enkelte logene vil informere nærmere om de tiltak som blir gjort. 

Velkommen tilbake!

I Logens lovers annet kapittel § 23 står det blant annet:

”Å øve bamhjertighet mot fattige og nødlidende, besøke og pleie syke, trøste bedrøvede, komme enker til hjelp og dra omsorg for faderløse --- er sådanne kristenplikter som ethvert menneske bør iaktta, men som i særdeleshet påligger en frimurer å oppfylle.”

I denne ånd ble Broderhjelpen formelt stiftet i 1912 etter å ha virket fra 1880-årene i Bergen. Den omfatter i dag alle logene i provincen fra Stavanger i sør til Sunnfjord i nord. Omtrent halvparten av provincens 2100 brødre er medlemmer.

Begrensning av adgang til Ordenshuset i Bergen

De vises til Stormesterens beslutning Vedr.: "Suspensjon av all logerelatert aktivitet som følge av coronaviruset «Covid-19»."

Her fremgår det at organisering av administrative oppgaver skal begrenses til det nødvendige. Embedsmenn og andre som kan løse sine oppgaver hjemmefra, anmodes om å gjøre dette. Med dette tillegget gjøres det oppmerksom på at adgang til Ordenshuset, inntil videre bare er tillatt for brødre som har ansvar for arbeidsoppgaver som må utføres fra/på Ordenshuset og som ikke kan utsettes.

Ordenens Stormester har besluttet at allø logerelatert virksomhet innen Den Norske Frimurerorden suspenderes frem til og med lørdag 1. august.

Dette som en konsekvens av spedningen av Covid-19 viruset.

Suspensjonen gjelder all virksomhet av rituell som av administrativ art, dog med unntak av administrative gjøremål som må ivaretas for å "holde hjulene i gang" i de enkelte loger.

Det gjøres løpende vurdering om dette både sentralt og regionalt. Oppdateringer kommer på denne siden samt på frimurerordenens side: www.frimurer.no

 

Fiducia er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere til sammenkomster i logens lokaler foruten fellesturer og reiser. Møtene er siste fredag i måneden og starter kl 1130. Vi starter med ofte et lite foredrag eller innspill. Det blir servert varm lunsj. Deretter blir det åresalg og møtet er ferdig ca. 1330. Møtet i mai er en dagstur med start 0900 og ankomst og retur ca1630. Desember  julemøte med start kl 1100. Det vil komme oppdatert informasjon på denne siden. Planlagte møter i år er:

Vår:  31/1 - 28/2 - 27/3 - 24/4, sommertur mandag 25/5

Høst: 25/9 - 30/10 - 27/11, Julemøte 11/12

Frelsesarméen i Bergen takker brødrene fra Carl og Oscar som stilte opp og passet grytene ved Galleriet og på Festplassen. Uten brødrenes innsats, ville det ikke vært mulig å stille vkter slik det lot seg gjøre i år. Når det gjelder e-posten vi opererer fra, alle problemene med e-poster som kom i retur, spam, osv, er dette nå løst. Ny e-post adresse er klar til neste års dugnad.

Hilsen Vegard og Olav

Adventstiden nærmer seg, og vi vet at mange gruer seg til denne tiden før Jul. Gaver – ofte dyre - skal kjøpes, i tillegg til husholdningsutgifter som erfaringsmessig er langt høyere enn vanlig. Vi vet at mange folk kan få problemer med økonomien, selv de som vanligvis ikke har det. 

”Foreningen til Barns Beste” ble stiftet i 1879 som ”Foreningen til Fattige Børns Bekledning”. Foreningens formål er å hjelpe nødstilte barn, utdelinger fra foreningen gis til

  • barn som har behov for økonomisk hjelp
  • institusjoner som arbeider for barn, unntatt driftsmidler, lønn eller administrasjon
  • syke/behandlingstrengende barn til behandling eller bistand som ikke på annen måte er mulig, herunder rekreasjons- og eller rehabiliteringsopphold

Tildeling av midler skjer etter søknad, som skal være begrunnet. Der er ingen frister for å søke, og tildeling skjer gjennom hele året. Søknadene må inneholde følgende:

  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til den som søker
  • Kort beskrivelse av forholdet søknaden gjelder. Beskriv så nøyaktig som mulig
  • Angi hvorvidt det er søkt om støtte fra annet hold (NAV, Sosialkontor etc.)
  • Kontonummer som eventuell støtte skal overføres til

Henvendelser og/eller søknader sendes så snart som mulig til styrets leder: 

  • Tor Aase Johannessen
  • e-mail  

Mobil 90614722, privat 55 24 11 20

Etter broder Hans Petter Tilliers bortgang er Pål Fie Mathiesen utnevnt til opplæringsansvarlig i Bergen Provins. Eivind Brækklund fortsetter som tidligere med et viktig ansvar for region sør.  De vil sammen bidra til et høyt aktivitetsnivå i det videre opplæringsarbeid. 

Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997. Der kom han tidlig inn i embedsverket og hadde sitt siste embede der som fast ABB. I Provinciallogen var Sjursen Overkansler, før han for to år siden gikk inn i embedet som Deputert Provincialmester.